ARK NOVA – review

ARK NOVA – review

Review door Tijmen

šŸ‘„ 1-4 (14+) āš™ļø Engine building, tile placement, draftingā³ 90 – 150 minuten

In Ark Nova bouw je van de grond af aan een dierentuin op. Spelers bouwen dierenverblijven en plaatsen hier de meest uiteenlopende beesten. Maar ook doe jij je best om conservatieprojecten te steunen zodat dieren behouden blijven. De speler die de beste balans vindt tussen de populariteit van zijn dierentuin en het dierenwelzijn zal de winnaar zijn.

Een spelersbord. Verblijftegels hebben 2 zijden. Bewoond en onbewoond.

Speloverzicht
Elke speler ontvangt een persoonlijk spelersbord met daarop de blauwdruk van zijn dierentuin. Er is een centraal bord, een samenwerkingsbord, twee trays vol componenten en heel veel kaarten.

Het persoonlijk spelersbord toont jouw onbebouwde dierentuin. Hieronder leg je 5 kaarten. Op deze kaarten staan de 5 basisacties beschreven die je kan uitvoeren in een beurt. De positie waar een kaart ligt is nu belangrijk. Hoe verder je kaart naar rechts ligt des te sterker de actie die op de kaart is beschreven. Voer je een actie uit gaat de kaart naar links en schuift de rest door. Kies je ervoor om de actie: ‘bouwen’ uit te voeren dan mag je een dierenverblijftegel op je spelersbord plaatsen. Nu kan je in een volgende beurt de kaart ‘Dieren’ activeren om een dierkaart uit je hand te spelen. Deze kaart leg je nu voor je neer en het eerder gebouwde verblijf krijgt een bewoner. Er is nu iets te bekijken in je dierentuin dat bezoekers trekt dus je stijgt op het populariteitspoor.

De actiekaarten die op positie 1-5 kunnen liggen

Het centrale bord eist flink wat leefruimte op je tafel. De 3 belangrijkste onderdelen die je hier vindt zijn het populariteitspoor, het conservatiespoor en de speelkaarten. Om een succesvolle dierentuin te bouwen moet je entreekaarten verkopen, het liefst zoveel mogelijk. Hoe meer je er verkoopt des te hoger je inkomsten waarmee je kan investeren in je dierentuin. Je voortgang wordt bijgehouden op een puntenspoort dat het ‘populariteitspoor’ heet. In tegengestelde richting loopt het: ‘conservatiespoor’. Hier scoor je punten als je dieren weer vrijlaat in de natuur, of, ernstig bedreigde dieren een plek geeft in je dierentuin. Als het lukt om je scoremarkers op deze sporen elkaar te laten kruisen dan wordt het einde van het spel geactiveerd. Als laatste vinden we de speelkaarten op het centrale bord. Een enorme stapel kaarten ligt dicht en in een centrale markt liggen 6 kaarten open.

Het spel komt met een megastapel speelkaarten. Hierop staan o.a. de dieren

Het samenwerkingsbord gebruik je net als het centralebord gezamenlijk met je tegenstanders. Hier kun je samenwerken met dierentuinen uit andere continenten om goedkoper dieren vanuit daar te kunnen spelen in je eigen dierentuin. Maar ook kan je universiteiten steunen in hun onderzoek naar dieren en donaties doen aan conservatieprojecten.

De componenten-trays zijn het laatste dat ik speciaal wil benoemen. Het spel heeft enorm veel onderdelen. Dierenverblijven van verschillende formaten, geldfiches van wisselende waardes en een hoop meer. Wat ben ik enthousiast dat deze vakkenbakken worden meegeleverd en dat niet alles in zakjes moet worden opgeruimd. Het zorgt voor een opzet- en opruimtijd die best meevalt terwijl ook alles tijdens het spelen een vaste plek heeft.

Onze mening
Cijfers geef ik om verschillende redenen niet bij onze reviews. Voor ARK NOVA maak ik een uitzondering. Dit spel heeft alles. Dit spel is een tien. 

Het gevoel dat ik krijg tijdens het spelen is iets unieks. Een gevoel van blijheid bekruipt mij terwijl ik bouw aan mijn dierentuin. De speeltijd is fors maar zo voelt het tijdens het spelen nooit. Puur kijkend naar de gameplay zijn de mechanismes die het spel dragen zo prachtig ontworpen. Er zijn een hoop regels en bewegende delen en toch speelt het heel soepel. De actieselectie met de 5 kaarten die hoe verder rechts ze liggen sterker worden, het spelen van kaarten waarbij je zoekt naar synergie en het puzzelen van een juiste positie van de dierenverblijven. Elk potje geeft mij elk moment zoveel plezier en voldoening. Het thema brengt alles heel mooi samen. Het helpt natuurlijk dat dit een thema is dat mij enorm aanspreekt. De foto’s van de dieren op de kaarten en de tafelpresentatie vind ik prachtig. Ben je geĆÆnteresseerd in dit spel omdat het over dierentuinen gaat en heb je weinig bordspelervaring pas dan op. Het is een behoorlijk complex spel en wie weet is New York Zoo dan een betere match. In elk ander geval gun ik het iedereen om met dit spel in aanraking te komen want het is fantastisch.

Dit spel is als reviewexemplaar aan ons beschikbaar gesteld.

Aan het begin van ieder spel wordt er een kaart zoals deze getrokken. Hij geeft aan waar extra muren zijn en monsters verstopt zitten